Αρχική Κλάδοι Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο

Φορολογικό Δίκαιο

tax

Το Φορολογικό Δίκαιο ουσιαστικά αποτελεί κλάδο του Δημοσιονομικού Δικαίου, ενώ παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες που εν τέλει το καθιστούν ένα ανεξάρτητο και αυτοτελές Δίκαιο. Η αυτοτέλεια αυτή έγκειται στο γεγονός ότι το Φορολογικό Δίκαιο περιλαμβάνει πολλά θέματα που εντάσσονται τόσο στο Δημόσιο όσο και στο Αστικό Δίκαιο, όπως για παράδειγμα οι έννοιες της πώλησης, της μίσθωσης, της δωρεάς και της κληρονομίας.
Γενικά, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «αναγκαστικό δίκαιο» ένεκα του χαρακτήρα των διατάξεων του, που οριοθετούν τη φορολογική εξουσία του κράτους και στοχεύουν τόσο στην επιβολή, όσο και στην είσπραξη των φόρων κάθε πολίτη. Παράλληλα, το φορολογικό δίκαιο προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και παρέχει στους πολίτες τις νομικές εγγυήσεις για τη σύννομη άσκηση της φορολογικής εξουσίας από τα όργανα της διοίκησης.

Ειδικά θέματα

Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

Φορολογική μεταχείριση της πληρωμής δικαιωμάτων από ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλλοδαπή

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Διοικητικές κυρώσεις για χειραγώγηση αγοράς – Ένδικη προστασία διοικούμενων

Φορολογική μεταχείριση επισφαλών απαιτήσεων

Φορολόγηση μερισμάτων από Αγγλική Ltd

Δαπάνες εργασιών και υλικών ανακαίνισης μισθωτή – Δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α.

Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) - Στάδια φορολογικού ελέγχου

Ασφαλιστικό νομοσχέδιο – επιβαρύνσεις και φορολογικές επιπτώσεις για δικηγορικές εταιρείες

Φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων (royalties)

Φορολογική μεταχείριση αμοιβών διοίκησης και μερισμάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό

Φορολογική μεταχείριση του φόρου αλλοδαπής για τις χρήσεις πριν την 1η Ιανουαρίου 2014

Προσαύξηση περιουσίας μέσω μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό

Σύγκριση μισθωτού-ελεύθερου επαγγελματία και εταίρου δικηγόρου

Φ.Π.Α στην Ιδιωτική Εκπαίδευση

Διασυνοριακή συγχώνευση

Φορολογία μερισμάτων και αμοιβών Δ.Σ.

Διακοπή εργασιών νομικών προσώπων και λοιπών νομικών οντοτήτων

Διακοπή εργασιών υποκαταστημάτων και γραφείων ναυτιλιακών εταιρειών των ΑΝ 89/1967 και Ν. 27/1975

Ανακοπή κατά ταμειακής βεβαίωσης και άλλης πράξεως εκτέλεσης

«Μόνιμη εγκατάσταση» αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα

Διακοπή εργασιών ελεύθερου επαγγελματία στη Δ.Ο.Υ.

Φορολόγηση παροχών σε είδος

Σημαντικότερες εξελίξεις στο φορολογικό δίκαιο Μάιος 2014-Μάιος 2015

Φορολόγηση «offshore εταιρειών»

Φορολογική Μεταχείριση της απομείωσης («κούρεματος») των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου για προμηθευτές νοσοκομείων

Φορολογική Μεταχείριση γραφείων του Α.Ν. 89/1967 (Ν. 3427/2005)

Φωτοβολταϊκά: σύντομο ιστορικό νομοθετικών αλλαγών και φορολογικών επιβαρύνσεων

Φορολόγηση ποσού αποζημίωσης μισθωτών  λόγω λύσης ή καταγγελίας εργασιακής σχέσης

Έκπτωση δαπανών βενζίνης

Κοινωφελή Ιδρύματα και Αστικές μη Κερδοσκοπικές εταιρείες

Η γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής στο ελληνικό δίκαιο - άρθρο 38 Ν. 4144/2013

Κατάθεση χρηματικού ποσού σε κοινό λογαριασμό και φορολογία δωρεών

Κατάσχεση-δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών από τη φορολογική αρχή

Απόσχιση κλάδου με το ν.δ. 1297/1972 – προϋποθέσεις και φορολογικά πλεονεκτήματα
Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης πριν την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου
Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων στην φορολογία εισοδήματος για την χρήση 1999
Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης κατά τη γενική διάταξη του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης πριν την έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου
Η έκπτωση δαπανών έρευνας και τεχνολογίας σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 31 παρ. 1 περ. ια’ Κ.Φ.Ε.
Yποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς
Φορολογική κατοικία: γνωρίζετε πού βρίσκεστε;
Νέος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
Εικονικά τιμολόγια - επιβαλλόμενα πρόστιμα και εν γένει συνέπειες
Ευθύνη διαχειριστών Ε.Π.Ε. για οφειλές προς το Δημόσιο
Ειδικές επιβαρύνσεις σε Εταιρείες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Προϋποθέσεις απαλλαγής ναυτιλιακών εταιρειών από τον ειδικό φόρο ακινήτων
Αντισυνταγματικότητα διάταξης που υποχρεώνει τον φορολογούμενο να προσκομίσει εγγυητική επιστολή για την εκτέλεση αποφάσεων κατά του Δημοσίου
Αναστολή εκτέλεσης αποφάσεως διοικητικού δικαστηρίου
Άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως κατά απορριπτικής αποφάσεως διοικητικού εφετείου
Φόρος μεταβίβασης που επιβάλλεται σε απόκτηση ακινήτων με πλειστηριασμό
Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης στη φορολογία κληρονομιών
Θέμα τεκμηρίων και φορολογίας εισοδήματος για Ι.Χ.
Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες - έκδοση στοιχείων - φορολογική αντιμετώπιση δωρεάς
Έκτακτη εισφορά στο εισόδημα νομικών προσώπων (Ν.3845/2010)
Φορολογία μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Συνέπειες από τη λήψη και καταχώριση εικονικών τιμολογίων
Συγκριτικός πίνακας συντελεστών εταιρικού φόρου σε Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
Τρόπος εκτίμησης και προσδιορισμού της αξίας κινητών περιουσιακών στοιχείων στη φορολογία δωρεών (εν ζωή) και κληρονομιών
Oι αλλαγές του ν. 4110/2013 αναφορικά με τις υπερτιμολογήσεις / υποτιμολογήσεις
Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής
Δυνατότητα ρύθμισης της οφειλής προς το Δημόσιο
Κυρώσεις σε περίπτωση μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο
Προβεβαίωση 50% σε περίπτωση προσφυγής και τρόπος καταβολής της
Άμυνα του φορολογουμένου κατά του φύλλου ελέγχου 
Ειδικός φόρος κατανάλωσης σε προϊόντα καπνού
Φορολογία εισοδήματος Έλληνα κάτοικου (φυσικού προσώπου) από μερίσματα ξένης εταιρείας
Κίνητρα για πραγματοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
Το φορολογικό πλαίσιο των δωρεών και χορηγιών για κοινωφελείς σκοπούς στην Ελλάδα
Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας – θέματα που σχετίζονται με τον υπολογισμό του
Υποκεφαλαιοδότηση (thin capitalization) επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ελληνικό φορολογικό νόμο
Έκτακτο Ειδικό τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε)
Τέλος επιτηδεύματος
Έκτακτη Οικονομική Εισφορά ν. 3758/2009
Έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα
Η φορολογική κατοικία με βάση τον ελληνικό νόμο
Επαναπατρισμός κεφαλαίων που υπάρχουν στην αλλοδαπή με το ν. 3842/2010
Η μεταφορά ζημιάς σε περίπτωση μετασχηματισμού εταιρείας
Δήλωση φόρου κληρονομιάς
Πότε δεν εφαρμόζονται τα τεκμήρια
Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος κατοίκου εξωτερικού με ακίνητο στην Ελλάδα
Πρόσθετοι φόροι κατά Ν.2523/1997
Πίνακας αντιστοιχίας κυβικών - φορολογήσιμοι για Ι.Χ.
Επαναπατρισμός κεφαλαίων με βάση το ν.3842/2010
Πόθεν έσχες για απόκτηση μετοχών Α.Ε.
Προσωρινή εισαγωγή Ι.Χ. αυτοκινήτων και άλλων μεταφορικών μέσων με ξένες πινακίδες

Q & A:

Ποια είναι η χρονική ισχύς του δελτίου αποστολής;