Αρχική Κλάδοι Δικαίου Προμήθειες Δημοσίου

Προμήθειες Δημοσίου

Το δίκαιο που διέπει τις προμήθειες δημοσίου διέπεται από αρκετές ιδιαιτερότητες.

Βασικοί στόχοι αυτού του κλάδου δικαίου είναι η δημιουργία και λειτουργία ενός πλαισίου που διασφαλίζει ταυτόχρονα τα οικονομικά συμφέροντα του Δημοσίου, τον υγιή ανταγωνισμό των προμηθευτών εντός της χώρας  και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πρόοδο της λειτουργίας του δημοσίου μέσω της προμήθειας των καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό του δικαίου προμηθειών του δημοσίου είναι η τυπολατρία που διέπει τους δημόσιους διαγωνισμούς και την ερμηνεία των κανόνων του. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί "αναγκαίο κακό" διότι η προσβολή των κανόνων του δικαίου των προμηθειών του δημοσίου μπορεί να βάλει ταυτόχρονα κατά του ίδιου του δημοσίου, του ανταγωνισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμφερόντων ιδιωτών. Επομένως, η προσήλωση στον τύπο έναντι της ουσίας συναντάται πολύ συχνά.

Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικός ο ρόλος του νομικού συμβούλου της επιχείρησης που επιθυμεί να συμμετάσχει  σε δημόσιους διαγωνισμούς και μάλιστα σε όλα τα στάδια αυτών.

Ο ρόλος του νομικού συμβούλου στο δίκαιο προμηθειών του δημοσίου διακρίνεται στις κάτωθι βασικές κατηγορίες :

1) προετοιμασία και νομικός έλεγχος δικαιολογητικών για συμμετοχή σε δημόσιο διαγωνισμό.

2) νομικός έλεγχος διακηρύξεων και διοικητικών πράξεων στα διάφορα στάδια του διαγωνισμού

3) προσβολή με ένδικα μέσα των αποφάσεων της Διοίκησης που προσβάλλουν τα δικαιώματα του εντολέα ή του υγιούς ανταγωνισμού.

Σε μεγάλες επιχειρήσεις και σε δημόσιους διαγωνισμούς με μεγάλο αντικείμενο, ο ρόλος του νομικού συμβούλου επεκτείνεται και σε θέματα κατόπιν της ανάθεσης της προμήθειας στον εντολέα, για την καλύτερη διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/04//2012

Ειδικά θέματα:

Διαταγή πληρωμής κατά του Δημοσίου

Συμμετοχή σε διαγωνισμό προμήθειας δημοσίου από εταιρεία που έχει καταθέσει αίτηση
για υπαγωγή στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα

Οδηγός αναζήτησης πιστοποιητικών εταιρειών για δημόσιους διαγωνισμούς