Αρχική Ειδικά Θέματα

Ειδικά Θέματα (όλες οι κατηγορίες)

Οδηγός για τη διαδικασία συνδιαλλαγής
Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων Ν. 3869/2010
Πνευματικά δικαιώματα προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (software)
Ρήτρες μη ανταγωνισμού σε συμβάσεις εργασίας
Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα κατά τη λύση του γάμου
Αναγνώριση πατρότητας
Ανώνυμες εταιρείες μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο - εξαγορά των μετοχών της
μειοψηφίας από την εταιρεία ή τον πλειοψηφούντα μέτοχο – διαδικασία και προϋποθέσεις
Ανώνυμες εταιρείες μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο - λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση
μετά από αίτηση μετόχου
Ανώνυμες εταιρείες μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο -
δικαιώματα μειοψηφίας
Πώς υπολογίζεται ο φόρος μεταβίβασης κατά την διανομή ακινήτων σε μέλη Ε.Π.Ε. που λύεται:
Κατάσχεση εις χείρας τρίτων για απαιτήσεις μελλοντικές ή υπό αίρεση
Διαδικασία διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης
Kαταγγελία από εργαζόμενο στο Ι.Κ.Α. – παραγραφή δικαιώματος Ι.Κ.Α. για έκδοση πράξης
επιβολής εισφορών
Πως προσδιορίζεται το θέμα της αρμοδιότητας των Ελληνικών Δικαστηρίων και του εφαρμοστέου
δικαίου σε γαμικές διαφορές με στοιχεία αλλοδαπότητας
Διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων μισθωτών (υπαλλήλων και εργατών) από νεοσύστατη
εταιρεία
Επίδομα ανεργίας
Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την απαλλαγή Κυπριακής Limited εταιρείας από τον ειδικό
φόρο επί των ακινήτων
Ποια είναι η διαδικασία και τα έξοδα για την κατοχύρωση εθνικού σήματος
Ποια είναι η διαδικασία ίδρυσης εταιρειών από τις «υπηρεσίες μιας στάσης»
Ποιά είναι η διαδικασία συνοπτικά για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου
 
Σελίδα 13 από 13