Αρχική Ειδικά Θέματα

Ειδικά Θέματα (όλες οι κατηγορίες)

Κατάλογος μη συνεργάσιμων με την Ελλάδα κρατών του άρθρου 51Α του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος (20.1.2012)
Έννοια και λειτουργία του κοινού τραπεζικού λογαριασμού κατά το Ελληνικό δίκαιο
Εξ’ αδιαθέτου διαδοχή (κατά τάξεις)
Προθεσμία εμφάνισης επιταγής στην τράπεζα για πληρωμή της
Επαναπατρισμός κεφαλαίων που υπάρχουν στην αλλοδαπή με το ν. 3842/2010
Συμμετοχή σε διαγωνισμό προμήθειας δημοσίου από εταιρεία που έχει καταθέσει αίτηση
για υπαγωγή στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα
Το δικαίωμα της "επιφάνειας"
Η μεταφορά ζημιάς σε περίπτωση μετασχηματισμού εταιρείας
Απόλυση εγκύου
Διεθνείς εμπορικοί κανόνες μεταφοράς εμπορευμάτων – συντομογραφίες
Δικαιώματα των μετόχων Α.Ε. με ποσοστό κάτω από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου
Είδη θαλασσίων μεταφορών
Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης ανώνυμης εταιρείας
Ευθύνη ετερορρύθμου εταίρου
Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου στην Ελλάδα
Δήλωση φόρου κληρονομιάς
Κοινοπραξία (νομική φύση /ευθύνη μελών/εκπροσώπηση)
Κληρονομητήριο
Πότε δεν εφαρμόζονται τα τεκμήρια
Αναδρομική ισχύς του νόμου
 
Σελίδα 10 από 13