Αρχική Ειδικά Θέματα

Ειδικά Θέματα (όλες οι κατηγορίες)

Συμμετοχή σε διαγωνισμό προμήθειας δημοσίου από εταιρεία που έχει καταθέσει αίτηση
για υπαγωγή στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα
Το δικαίωμα της "επιφάνειας"
Η μεταφορά ζημιάς σε περίπτωση μετασχηματισμού εταιρείας
Απόλυση εγκύου
Διεθνείς εμπορικοί κανόνες μεταφοράς εμπορευμάτων – συντομογραφίες
Δικαιώματα των μετόχων Α.Ε. με ποσοστό κάτω από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου
Είδη θαλασσίων μεταφορών
Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης ανώνυμης εταιρείας
Ευθύνη ετερορρύθμου εταίρου
Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου στην Ελλάδα
Δήλωση φόρου κληρονομιάς
Κοινοπραξία (νομική φύση /ευθύνη μελών/εκπροσώπηση)
Κληρονομητήριο
Πότε δεν εφαρμόζονται τα τεκμήρια
Αναδρομική ισχύς του νόμου
Διάκριση σύμβασης εξαρτημένης εργασίας από σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών
Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος κατοίκου εξωτερικού με ακίνητο στην Ελλάδα
Πρόσθετοι φόροι κατά Ν.2523/1997
Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλων
 
Σελίδα 10 από 13