Αρχική Ειδικά Θέματα

Ειδικά Θέματα (όλες οι κατηγορίες)

Περιπτώσεις ακυρότητας απόφασης γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρείας
Ματαίωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας
Αποκλεισμός εταίρου στην Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη εταιρεία
Διορισμός διαχειριστή από το Δικαστήριο στην Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη εταιρεία
Ανάκληση διαχειριστή στην Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη εταιρεία
Κίνητρα για πραγματοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
Το φορολογικό πλαίσιο των δωρεών και χορηγιών για κοινωφελείς σκοπούς στην Ελλάδα
Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας – θέματα που σχετίζονται με τον υπολογισμό του
Υποκεφαλαιοδότηση (thin capitalization) επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ελληνικό
φορολογικό νόμο
Κατάσχεση σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό
Κατοχύρωση κοινοτικού και διεθνούς σήματος
Αλλαγές του Ν. 3894/2010 για τις στρατηγικές επενδύσεις με τον Ν. 4072/2012
Βασικές διαφορές Ε.Π.Ε. - Α.Ε.
Η διαδικασία μετά την έκδοση διαταγής πληρωμής
Ανακοπές και προσφυγές κατά αποφάσεων Διοικητικών Επιτροπών Σημάτων και προστασία από προσβολή σήματος
Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ - συνέπειες παράβασης της σχετικής νομοθεσίας
Η αποκλήρωση
Διασφάλιση εμπιστευτικότητας κατά τη διαβούλευση εργαζομένων (Π.Δ. 240/2006)
Διαδικασία Αποποίηση Κληρονομίας
Υποχρέωση μετόχου εισηγμένης εταιρείας για πληροφόρηση
 
Σελίδα 8 από 13