Αρχική Ειδικά Θέματα

Ειδικά Θέματα (όλες οι κατηγορίες)

Διαζύγιο - Μετοίκηση ανηλίκου στο εξωτερικό με γονέα που του έχει ανατεθεί η επιμέλεια
Υπερωριακή απασχόληση μισθωτού
Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες - έκδοση στοιχείων - φορολογική
αντιμετώπιση δωρεάς
Σύσταση και λειτουργία ιατρικών εταιρειών
Φορολογία μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
H υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες)
Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων
Συνέπειες από τη λήψη και καταχώριση εικονικών τιμολογίων
Συγκριτικός πίνακας συντελεστών εταιρικού φόρου σε Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
Τρόπος εκτίμησης και προσδιορισμού της αξίας κινητών περιουσιακών
στοιχείων στη φορολογία δωρεών (εν ζωή) και κληρονομιών
Oι αλλαγές του ν. 4110/2013 αναφορικά με τις υπερτιμολογήσεις/υποτιμολογήσεις
Υποχρεωτική Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα
Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής
Μέμψη άστοργης δωρεάς
Ο μονομερής συμψηφισμός κατά τον Αστικό Κώδικα
Καταγγελία μίσθωσης κατοικίας για ιδιοκατοίκηση
Εταιρείες παροχής πιστώσεων
Δυνατότητα ρύθμισης της οφειλής προς το Δημόσιο
Κυρώσεις σε περίπτωση μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο
Προβεβαίωση 50% σε περίπτωση προσφυγής και τρόπος καταβολής της
 
Σελίδα 7 από 13