Αρχική Ειδικά Θέματα Δωρεά εταιρικών μεριδίων Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)

Δωρεά εταιρικών μεριδίων Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)

Αναφορικά με τη δωρεά εταιρικών μεριδίων Ι.Κ.Ε., οι απαιτούμενες ενέργειες ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών Αρχών έχουν ως ακολούθως:

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)

  1.  Σύνταξη Πρακτικού της Συνέλευσης των εταίρων με το οποίο εγκρίνεται η δωρεά των εταιρικών μεριδίων και αποφασίζεται η Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας.
  1.  Σύνταξη της Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του Καταστατικού της εταιρείας.
  1.  Ηλεκτρονική κατάθεση των ως άνω εγγράφων στην επίσημη ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr), μέσω του λογαριασμού της εταιρείας.
  1.  Online δημοσίευση της Ανακοίνωσης καταχώρησης.
  1.  Κατάθεση της ως άνω Ανακοίνωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και παραλαβή βεβαίωσης μεταβολής.

Β. φορολογικό πλαίσιο 

Αναφορικά με το φορολογικό πλαίσιο, δεν τίθεται θέμα φόρου υπεραξίας, ωστόσο θα πρέπει να υποβληθεί, πριν τις ως άνω ενέργειες, δήλωση φόρου δωρεάς στο Τμήμα Κεφαλαίου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του δωρητή μαζί με τα ακόλουθα έγγραφα, ώστε να δύναται να προσδιοριστεί η φορολογητέα αξία των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη ΠΟΛ.1055/2003:

α) Ισολογισμοί της εταιρείας των πέντε (5) τελευταίων ετών

β) Ισοζύγιο

γ) Τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/6/2017