Αρχική Ειδικά Θέματα Σύντομη παρουσίαση του πλαισίου λειτουργίας των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.)

Σύντομη παρουσίαση του πλαισίου λειτουργίας των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.)

Σύντομη παρουσίαση του πλαισίου λειτουργίας των Σ.Σ.Ε.Δ.

Το άρθρο 7 του Ν.2939/2001 προβλέπει την υποχρέωση των επιχειρήσεων που επιλέγουν να ανακυκλώνουν τα προϊόντα τους, για οργάνωση Ατομικών (δηλαδή στα πλαίσια της δικής τους επιχείρησης) ή για συμμετοχή σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.), τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια ως άνω διάταξη και ως σκοπό έχουν την οργάνωση και τον συντονισμό των εργασιών ανακύκλωσης προϊόντων των (υποχρεωτικώς) συνεργαζόμενων με αυτά επιχειρήσεων. 

Αρμόδιος φορέας για την έγκριση και ανανέωση άδειας λειτουργίας των Σ.Σ.Ε.Δ. είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ., πρώην Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.), ο οποίος υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σχετικά με την αδειοδότηση συγκεκριμένων Σ.Σ.Ε.Δ.

Οι ανώνυμες εταιρείες «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» και «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε.», συνιστούν Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης συσκευασιών και άλλων ανακυκλώσιμων προϊόντων, όπως περιεγράφη ανωτέρω.

Το Σ.Σ.Ε.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε.» λειτουργεί νομίμως δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. 873/24.04.2015 απόφασης Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. περί ανανέωσης της άδειας λειτουργίας του εν λόγω Σ.Σ.Ε.Δ., και για έξι (6) έτη από την ημερομηνία λήψης της εν λόγω απόφασης.

Το Σ.Σ.Ε.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» μετά την επιτυχημένη Α’ εξαετή περίοδο λειτουργίας του (2003-2009) ανανέωσε την άδεια λειτουργίας του με την υπ’ αριθμόν 118019/18-3-09 υπουργική απόφαση  του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την Β΄ εξαετία, δηλαδή την περίοδο 2009-2015. Μολονότι, η προβλεπόμενη περίοδος λειτουργίας του εν λόγω Σ.Σ.Ε.Δ. έχει παρέλθει, αυτό λειτουργεί νομίμως, καθότι, όπως μας ενημέρωσε ο Ε.Ο.ΑΝ., επειδή δεν έχει ορισθεί νέο Δ.Σ., εκκρεμεί η εξέταση των αιτήσεων ανανέωσης που έχουν υποβάλλει κάποια Σ.Σ.Ε.Δ.. Επιπλέον, ο Ν.2939/2001 δεν προβλέπει διαδικασία παύσης λειτουργίας Σ.Σ.Ε.Δ., οπότε για όσο χρόνο δεν λαμβάνεται απόφαση περί ανανέωσης ή μη άδειας λειτουργίας Σ.Σ.Ε.Δ. από τον Ε.Ο.ΑΝ., αυτός λειτουργεί νόμιμα.

Τέλος, το Σ.Σ.Ε.Δ. «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», λειτουργεί νομίμως. Ωστόσο, ο Ε.Ο.ΑΝ. δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. 1512/10.09.2014 απόφασης του Δ.Σ. του, έχει εισηγηθεί στο Υ.ΠΕ.Κ.Α. την οριστική διακοπή λειτουργίας του εν λόγω συστήματος. Επομένως, το εν λόγω σύστημα λειτουργεί νομίμως για όσο καιρό εκκρεμεί η έκδοση απόφασης του Υ.ΠΕ.ΚΑ. περί τυχόν ανάκλησης της λειτουργίας του ως άνω Σ.Σ.Ε.Δ.

Επομένως, συνοψίζοντας τα ανωτέρω, τα εν λόγω Σ.Σ.Ε.Δ. λειτουργούν νόμιμα.


Σχετικά με τη σήμανση των προϊόντων ανακύκλωσης

Κάθε Σ.Σ.Ε.Δ. διαθέτει το δικό του εμπορικό σήμα, το οποίο κατόπιν συμφωνίας με τις συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, δύνανται οι τελευταίες (όχι πάντοτε υποχρεωτικά) να χρησιμοποιούν στα προϊόντα τους.

Σχετικά με το σήμα Green Dot (Der Grune Punkte) 

green_dot

 

Το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί εμπορικό σήμα, το οποίο ανήκει στη γερμανική εταιρεία «DER GRUNE DUALES SYSTEM DEUTSCHLAND GMBH» και το οποίο μεταξύ άλλων κρατών έχει κατοχυρωθεί και στην Ελλάδα ως ημεδαπό εμπορικό σήμα (106615).

Η ως άνω εταιρεία έχει παραχωρήσει τόσο τη χρήση του εν λόγω σήματος, όσο και τη δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης χρήσης σε τρίτους, στον συλλογικό ευρωπαϊκό οργανισμό PRO EUROPE (Packaging Recovery Organization Europe), ο οποίος συντονίζει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τα συμβεβλημένα με αυτόν Σ.Σ.Ε.Δ. 

Στη χώρα μας συμβεβλημένο Σ.Σ.Ε.Δ. είναι η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ», στην οποία μεταξύ άλλων έχει δοθεί η αποκλειστική χρήση του «Green Dot» στη χώρα μας, το οποίο και παραχωρεί περαιτέρω μόνο σε συμβαλλόμενες με το Ε.Ε.Α.Α. επιχειρήσεις, οι οποίες υποχρεούνται (συμβατικά) να το χρησιμοποιούν.

Επομένως, το χρησιμοποιούμενο από επιχειρήσεις ως άνω σήμα σε συσκευασίες προϊόντων τους υποδηλώνει, ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση συμμετέχει στο Σ.Σ.Ε.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ».

Οι επιχειρήσεις που σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Ε.Α.Α. συμμετέχουν στο εν λόγω σύστημα και ως εκ τούτου υποχρεούνται να χρησιμοποιούν στα προϊόντα τους το εν λόγω σήμα είναι οι κάτωθι:

ARTENIUS HELLAS SA

COCA – COLA 3Ε Ελλάδος Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία

COLGATE PALMOLIVE (HELLAS) AEBE     

CROWN HELLAS CAN AE

FRIESLANDCAMPINA HELLAS SA

ION AE

NESTLE ΕΛΛΑΣ ΑΕ     

PEPSICO – HBH ABEVIVARTIA ABEE

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ

ΕΛΑΪΣ - UNILEVER HELLAS AE ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΒΑΛ ΑΕ

ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ     

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ ΑΕ

ΦΑΓΕ ΑΕ

ΨΥΓΕΙΑ ΘΕΟΔ. ΚΛΙΑΦΑ ΑΕ

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/4/2016