Αρχική Ειδικά Θέματα Τρόπος εκτίμησης και προσδιορισμού της αξίας κινητών περιουσιακών
στοιχείων στη φορολογία δωρεών (εν ζωή) και κληρονομιών

Τρόπος εκτίμησης και προσδιορισμού της αξίας κινητών περιουσιακών
στοιχείων στη φορολογία δωρεών (εν ζωή) και κληρονομιών

- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Σύμφωνα με το  άρθρο 9 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών (Ν.2961/2001) ως αξία των αντικειμένων της κτήσης , για τον υπολογισμό του φόρου, λαμβάνεται  η αγοραία αξία κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, ήτοι κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου.  Σημειώνεται όμως ότι όταν αποκτώνται κινητά (με εξαίρεση χρηματικά ποσά, καταθέσεις, απαιτήσεις και παροχές), αν η φορολογική δήλωση γι’  αυτά υποβληθεί μετά την πάροδο τριών (3) ετών από το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, τότε για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται υπόψη η αξία αυτών κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης .
Περαιτέρω, κατ’  άρθρο 13 Ν.2961/2001 η αξία των κινητών πραγμάτων που περιλαμβάνονται στην κληρονομία, προσδιορίζεται βάσει κάθε αποδεικτικού στοιχείου. Ο φορολογούμενος μπορεί να προσκομίσει κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως π.χ στην περίπτωση που περιλαμβάνεται μεταξύ των κληρονομιαίων στοιχείων ζωγραφικός πίνακας, γραπτή εκτίμηση της αξίας του από κάποιον έγκυρο εκτιμητή. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο Έφορος μπορεί να ζητήσει να προσκομισθεί άλλο αποδεικτικό μέσο.   

Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, θεωρείται ότι μεταξύ  της κληρονομίας περιλαμβάνονται και έπιπλα,  αν και ο φορολογούμενος μπορεί να αποδείξει το αντίθετο, με κάθε νόμιμο μέσο.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα έπιπλα, για να προσδιορισθεί  η αξία τους, λαμβάνεται υπόψη το ένα τριακοστό (1/30) της αξίας των κληρονομητέων κτισμάτων, ενώ το Δημόσιο ή ο φορολογούμενος μπορούν να αποδείξουν με κάθε νόμιμο μέσο και μεγαλύτερη ή μικρότερη αξία αυτών.
Σημειώνεται  δε, ότι στα έπιπλα δεν περιλαμβάνονται  τα κοσμήματα και γενικά τα λοιπά πολύτιμα αντικείμενα, καθώς και οι πάσης  φύσης συλλογές έργων τέχνης, γραμματοσήμων, νομισμάτων και λοιπών αντικειμένων γενικά, των οποίων η αξία προσδιορίζεται με το ως άνω αναφερόμενο ιδιαίτερο τρόπο, ήτοι με κάθε αποδεικτικό στοιχείο. Επισημαίνεται όμως ότι σε περίπτωση κατά την οποία τα ως άνω αντικείμενα έχουν ασφαλισθεί κατά κινδύνων  κλοπής, πυρκαγιάς και λοιπών κινδύνων, η αξία τους δεν μπορεί να είναι κατώτερη της αναγραφόμενης στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο  αξίας.

- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΙΤΙΑ ΔΩΡΕΑΣ ΕΝ ΖΩΗ- ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οι ανωτέρω διατάξεις για τον προσδιορισμό της αξίας των περιουσιακών κινητών στοιχείων από κληρονομία  εφαρμόζονται ανάλογα  και στα περιουσιακά στοιχεία  που αποκτώνται αιτία δωρεάς εν ζωή  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 παρ. 1  και 45 του Ν. 2961/2001, το οποίο παραπέμπει ευθέως στην εφαρμογή των άρθρων 9 και 13 Ν.2961/2001.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/5/2013