Αρχική Ειδικά Θέματα

Ειδικά Θέματα (όλες οι κατηγορίες)

Άσκηση δεύτερης προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια κατόπιν απόρριψης της για τυπικούς λόγους
Μετατροπή Προσωπικής Εταιρείας (Ο.Ε. και Ε.Ε.) σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Υποχρεωτική δημοσίευση πλειστηριασμών
Δωρεά εταιρικών μεριδίων Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)
Kατάσχεση μελλοντικών απαιτήσεων
Τρόπος καταβολής αποζημίωσης απολυόμενου
Έλεγχος ρευστών διαθεσίμων (μετρητών) που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
H άσκηση της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας εντός γάμου, στο διαζύγιο και στη διακοπή της συμβίωσης
Τρόπος Άσκησης της Γονικής Μέριμνας
Καταγγελία μίσθωσης για ιδιόχρηση
Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης
Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων στην Ελλάδα
Φορολογική μεταχείριση της πληρωμής δικαιωμάτων από ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλλοδαπή
Δικαστική προστασία σχετικά με πράξεις που αφορούν καταβολή κοινοτικών ή εθνικών επιδοτήσεων
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Διοικητικές κυρώσεις για χειραγώγηση αγοράς – Ένδικη προστασία διοικούμενων
Αστική ευθύνη του Δημοσίου για ιατρικά λάθη
Φορολογική μεταχείριση επισφαλών απαιτήσεων
Ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη από τρίτο κατά εταιρείας – Έμμεση ζημία μετόχου
Φορολόγηση μερισμάτων από Αγγλική Ltd
Διαδικασία Μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. κατά τον Κ.Ν.2190/1920
 
Σελίδα 1 από 13