Αρχική Asklaw Υποδείγματα Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής τράπεζας

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής τράπεζας

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ €………

Κύριοι,

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμεθα με την παρούσα επιστολή ως πρώτοι υπόχρεοι και πρωτοφειλέτες ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως, μέχρι του ποσού των €………. υπέρ της εταιρείας «………..» με έδρα στην ………..(Αρ. Μητρώου ……..), για την καλή και πιστή τήρηση των υποχρεώσεων της εταιρείας «…………… LTD» (Αρ. Μητρώου ………….), που εδρεύει στην ……….., οδός ………………, σε σχέση με το από …………. «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ».

Το παραπάνω ποσό το κρατούμε στη διάθεσή σας και θα σας το καταβάλλουμε σε πρώτη ζήτηση σε τραπεζικό λογαριασμό σας που θα μας υποδείξετε, χωρίς αντίρρηση συνολικά ή μερικά στην περίπτωση συνολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης εις βάρος της εταιρείας υπέρ της οποίας δόθηκε χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς να ερωτηθεί η «……………… LTD» και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες  ημέρες  από την παραλαβή της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σας και με επιστροφή σε εμάς της παρούσας, σε περίπτωση ολικής κατάπτωσής της. Σε περίπτωση μερικής ή τμηματικής κατάπτωσης της παρούσας, αυτή θα ισχύει γιa το υπόλοιπο ποσό και με τους ίδιους όρους που αναφέρονται σε αυτήν.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …/…/… και όχι πέραν αυτής και μέχρι τότε θα πρέπει να μας κοινοποιηθεί νομότυπα η αξίωσή σας, μετά δε την πάροδο της ημερομηνίας αυτής θεωρείται αυτοδικαίως μη υφιστάμενη και ανίσχυρη και δε μπορεί να προβληθεί από την Τράπεζα καμία αξίωση από αυτήν και ασχέτως αν μας επιστραφεί ή όχι το σώμα της Εγγυητικής Επιστολής.

Η παρούσα τραπεζική εγγύηση θα διέπεται, ερμηνεύεται και εκτελείται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, για κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει από την εκτέλεσή της ή εξαιτίας της με οποιονδήποτε τρόπο αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Δηλώνουμε και εγγυόμαστε ότι η έκδοση της εγγύησης αυτής εμπίπτει στη νόμιμη εξουσία μας και ότι κάθε αναγκαία τραπεζική και νομική ενέργεια  έχει ληφθεί δεόντως για την υπογραφή, έκδοση και πλήρη εκτέλεση της παρούσας, σύμφωνα με τις διατάξεις της.

Αθήνα …/…….

Με τιμή,

[ΤΡΑΠΕΖΑ]

 
English

Δικαστικές αποφάσεις

Διάφορα - Ανακοινώσεις