Αρχική Asklaw Υποδείγματα Πληρεξούσιο πώλησης ακινήτου (ελληνικό /αγγλικό)

Πληρεξούσιο πώλησης ακινήτου (ελληνικό /αγγλικό)

Αριθμός
ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ
Στ

παρουσιάστηκαν  σε  μένα τ
μη εξαιρούμεν   από το Νόμο,

οι οποί    ζήτησ    τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δηλώνουν ότι διορίζουν και αποκαθιστούν  ειδικ  αυτ   πληρεξούσι , αντιπρόσωπ   και  αντίκλητους τ
στ   οποί  παρέχ    την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως αντ' αυτ   και για λογαριασμό  τ   ,  να συστήσει ομού μετά  τ
Eταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, στην οποία   εντολέα   θα  είναι  εκ  των εταίρων, με σκοπό τον οποίο  ήθελε  καθορίσει ο εντολοδόχος και με την επωνυμία
και  τον διακριτικό τίτλο
ή  οποιαδήποτε  άλλη επωνυμία ή διακριτικό τίτλο κρίνει ο εντολοδόχος, με έδρα
σκοπό
διάρκεια
και διαχειριστή/ες
και προς το σκοπό αυτό παραστεί ενώπιον αρμοδίου Συμβολαιογράφου,  με  την ιδιότητά του ως Υπηρεσίας  Μίας Στάσης, να  προσκομίσει  στον άνω Συμβολαιογράφο ως Υπηρεσία Μίας  Στάσης  όλα  τα απαιτούμενα έγγραφα, αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις με οποιοδήποτε περιεχόμενο  τις οποίες και να υπογράφει, και λοιπά δικαιολογητικά, όπως ενδεικτικά φορολογικές ενημερότητες, ασφαλιστικές ενημερότητες από το Ι.Κ.Α. και  τον Ο.Α.Ε.Ε., να δηλώνει τραπεζικό λογαριασμό  στον  οποίο να καταβάλλονται τυχόν επιστρεπτέα  ή  μη ποσά, να παρέχει στον Συμβολαιογράφο ως  Υπηρεσία  Μίας  Στάσης όλες τις απαιτούμενες διευκρινίσεις και τα συμπληρωματικά στοιχεία, ως και  την  εντολή στον Συμβολαιογράφο ως Υπηρεσία Μίας  Στάσης  να προβεί στις ενέργειες που περιγράφονται  στα  άρθρα  4,  5,  6 και 7 του Νόμου 3853/2010 για την σύστασή της και ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, A) να  προβεί  στην συμπλήρωση και υποβολή προς τις αρμόδιες  αρχές, κάθε είδους αιτήσεων, δηλώσεων, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων που είναι απαραίτητες, όπως ενδεικτικά 1) αίτηση προς το αρμόδιο επιμελητήριο  για  την  καταχώρηση της επωνυμίας και  του  διακριτικού  τίτλου της υπό σύσταση ως άνω εταιρείας και την εγγραφή σ' αυτό, 2) αίτηση καταχώρησης της σύστασης της εταιρείας στο Γ.Ε. ΜΗ, 3) αίτηση προς τους αρμόδιους κατά περίπτωση ασφαλιστικούς  οργανισμούς  για την λήψη ασφαλιστικής  ενημερότητας των ιδρυτών και την εγγραφή των  φυσικών  προσώπων στα μητρώα των κατά περίπτωση αρμόδιων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, 4)  αίτηση  για α) λήψη φορολογικής ενημερότητας ιδρυτών,  β) υποβολή δήλωσης Φόρους Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, γ) χορήγησης αριθμούς φορολογικού μητρώου στους ιδρυτές, και
Β) προβεί στην είσπραξη των  ποσών  α)  Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, β) Γραμματίου  Ενιαίου  Κόστους Σύστασης Εταιρείας, γ) δικαιώματος εγγραφής στον ΟΑΕΕ, καθώς και κάθε  άλλου ποσού η είσπραξη του οποίου θα απαιτηθεί  κατά  την διαδικασία σύστασης της εταιρείας και  στην  απόδοση  των ποσών στους τελικούς δικαιούχους  αυτών, Γ) αναζητήσει και παραλάβει τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Φορείς και Οργανισμούς, Δ) αιτηθεί  από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ τη χορήγηση  κωδικού  χρήστη  και κωδικού πρόσβασης για την  εξ αποστάσεως πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα  Γ.Ε.ΜΗ, Ε) επίσης, να προβεί σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά  προκειμένου να συσταθεί η εταιρεία σύμφωνα με  τα  άρθρα  4,  5, 6 και 7 του Νόμου 3853 του 2010,  να  προβεί  στην  αναζήτηση  και λήψη των στοιχείων  και των πιστοποιητικών που είναι απαραίτητα  για  την  σύσταση της Εταιρείας. Επίσης παρέχουν  την εντολή στον αυτό άνω εντολοδόχο να προβαίνει στις απαιτούμενες καταβολές, να υποβάλει  αίτημα  για  την  χορήγηση  στην συσταθείσα εταιρεία κωδικού χρήστη και κώδικα πρόσβασης για την  εξ αποστάσεως πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα  ΓΕΜΗ,  να  υπογράψει  το  καταστατικό της εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει ο εντολοδόχος,  να καταβάλει τις εισφορές ή το εταιρικό  κεφάλαιο κατά περίπτωση και ανάλογα με την συμμετοχή  τους, τη διαχείριση της εταιρείας, τα ποσοστά  συμμετοχής στα κέρδη και τις ζημίες, τη λειτουργία  της  εταιρείας, να υπογράψει πράξεις τροποποιητικές,  συμπληρωματικές ή διορθωτικές ή και  επαναληπτικές του καταστατικού, να συμφωνεί κάθε είδους όρους και συμφωνίες για την λειτουργία  της εταιρείας που θα συσταθεί, να φροντίζει για  την  κατά νόμο, δημοσίευση του καταστατικού της  εταιρείας και την καταχώρηση στο ΓΕ.ΜΗ, και να  παραλαμβάνει από τον Συμβολαιογράφο την σχετική  βεβαίωση καταχώρησης, αποδείξεις καταβολής  ως  και  κάθε  άλλο έγγραφο, ως και για την λήψη αριθμού φορολογικού μητρώου και την έναρξη εργασιών  της  εταιρείας,  και  να ενεργεί ό,τι άλλο χρειάζεται  για τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία της  εταιρείας.
Προς τον άνω σκοπό να εκπροσωπεί τις  εντολείς ενώπιον κάθε υπηρεσίας για την περαίωση  της  άνω εντολής. Αναφορικά με τους υπολειπόμενους  όρους  του Καταστατικού, θα ισχύουν οι διατάξεις του Ελληνικού Νόμου 3190/1955 "Περί Εταιρειών Περιορισμένης    Ευθύνης", όπως ισχύει,  και εάν ο νόμος αυτός αφήνει ο,τιδήποτε στην διακριτική ευχέρεια των ιδρυτών ο πληρεξούσιος θα ενεργεί σύμφωνα με την κρίση του για την προστασία των συμφερόντων του εντολέα και σύμφωνα  με τα επαγγελματικά πρότυπα που εφαρμόζονται από  την Ελληνική Νομοθεσία και τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.-
Να εμφανίζεται και να τον εκπροσωπεί είτε ατομικά, είτε ως εταίρο ή και διαχειριστή της άνω συσταθησομένης   εταιρείας,  ενώπιον  οποιασδήποτε ιδιωτικής  ή δημόσιας αρχής και ΝΠΔΔ, Οργανισμών Κοινής  Ωφελείας,  στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού στην  Ελλάδα  και γενικά να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες  ενέργειες  και  να  προσκομίζει όλα τα απαραίτητα έγγραφα ή πιστοποιητικά, να συμπληρώνει, να καταθέτει, να προσκομίζει και να παραδίδει  όλα  τα απαραίτητα έγγραφα, αιτήσεις και να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία προκειμένου  να  ολοκληρωθεί η σύσταση της εν λόγω εταιρείας. 
Το  παρόν  πληρεξούσιο θα ισχύει έως και την  έναρξη των εργασιών αυτής. Να παίρνει αντίγραφα  κάθε  εγγράφου που αφορά την εταιρεία και εκτελεστά  απόγραφα συμβολαίων και αποφάσεων από κάθε  κρατική  αρχή  καθώς και κάθε άλλο έγγραφο βεβαίωση  ή  πιστοποιητικό. Να παραλαμβάνει κάθε έγγραφο που στέλνεται στον εντολέα με οποιαδήποτε  ιδιότητα, είτε ατομικά, είτε ως εταίρο ή και διαχειριστή  της  άνω  συσταθησομένης εταιρείας, ακόμα και δικόγραφο και εισαγωγικό της δίκης έγγραφο  που επιδίδεται στον εντολέα ως αντίκλητος αυτού που τον διορίζει με το πληρεξούσιο αυτό.-
Να  αιτείται στην αρμόδια ΔΟΥ την απόδοση Α.Φ.Μ. στον  εντολέα  και να διορίζει οιονδήποτε εκ των εντολοδόχων ή μη, ως αντίκλητο αυτού ακόμη, ή και να χορηγεί στο Συμβολαιογράφο ως Υπηρεσία Μίας Στάσης την εντολή προκειμένου να εφοδιασθεί ο εντολέας με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
Επίσης  με την ιδιότητα του εντολέα ως διαχειριστή της  συσταθησομένης  εταιρείας, να αιτείται στην αρμόδια ΔΟΥ την απόδοση Α.Φ.Μ. στην εταιρεία και να  διορίζει  οιονδήποτε εκ των εντολοδόχων ή μη ως  αντίκλητο, υπογράφοντας και υποβάλλοντας και στις  δύο άνω περιπτώσεις τις σχετικές αιτήσεις, δηλώσεις ή και οιοδήποτε άλλο έγγραφο και να παραλαμβάνει  τις σχετικές βεβαιώσεις, καθώς και να χορηγεί την σχετική εντολή για την χορήγηση ΑΦΜ στον Συμβολαιογράφο με την ιδιότητά του ως Υπηρεσία Μίας Στάσης.
Να εκπροσωπεί αυτόν είτε ατομικά, είτε ως εταίρο ή  και  διαχειριστή της άνω συσταθησομένης εταιρείας,  ενώπιον του ΟΑΕΕ (TEBE, TAE) προκειμένου να τον εγγράψει (ασφαλίσει) ή να καταθέτει αίτηση για την απαλλαγή του από τέτοιου είδους ασφάλεια εάν πληροί τις νομικές προϋποθέσεις για τέτοιου  είδους  απαλλαγή καθώς και να χορηγεί την σχετική εντολή για την χορήγηση ΑΦΜ στον Συμβολαιογράφο με την ιδιότητά του ως Υπηρεσία Μίας Στάσης.
Να  μισθώνει ή να υπομισθώνει ακίνητα, για λογαριασμό  του  εντολέα με οποιαδήποτε ιδιότητά του ήτοι είτε ατομικά είτε ως εκ των εταίρων είτε ως διαχειριστή  της  συσταθησόμενης  εταιρείας, για τους  χώρους  των  γραφείων  της  εταιρείας  από οποιοδήποτε   πρόσωπο,   φυσικό   ή  νομικό,  με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες, χρόνο και μίσθωμα εγκρίνει, και υπογράφει τις σχετικές μισθωτικές συμβάσεις.-
Να παρίσταται και εκπροσωπεί αυτόν ενώπιον των Ελληνικών Ταχυδρομείων και παραλαμβάνει  οποιαδήποτε  επιστολή, συστημένη ή μη, που απευθύνεται στον εντολέα από οποιοδήποτε φυσικό  ή  νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ή από οποιαδήποτε Δημόσια ή Δημοτική Αρχή ή Υπηρεσία.
Να ανοίγει στο όνομα της συσταθησόμενης  εταιρείας,  εκπροσωπών  τον  εντολέα με την ιδιότητά του ως διαχειριστή και εκπρόσωπο αυτής, λογαριασμούς καταθέσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή το  Ταχυδρομικό  Ταμιευτήριο,  και να καταθέτουν χρήματα  στους λογαριασμούς αυτούς, δίδοντας και υπογράφοντας  τις  σχετικές αποδείξεις, να παραλαμβάνουν  τα  σχετικά βιβλιάρια.- Να εκπροσωπεί τον  εντολέα  σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές του με τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (ΟΤΕ,ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ ή τον οικείο Δήμο και λοιπά), υπογράφοντας  κάθε  σχετικό  με αυτόν έγγραφο, δήλωση και  οποιαδήποτε  σύμβαση  παροχών.
Εξουσιοδοτεί τους ανωτέρω πληρεξουσίους να παραχωρούν τις εξουσίες που τους παρέχονται δυνάμει του παρόντος σε άλλα πρόσωπα με τα οποία συνεργάζονται προκειμένου να ολοκληρωθούν τα προαναφερθέντα καθήκοντα.
Και  γενικά να ενεργεί και πράττει ό,τι απαιτείται για την περαίωση των παραπάνω εντολών, έστω και  αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, αλλά έχει σκοπό την εκπλήρωση αυτών.
Δηλώνει  δε  ο  εντολέας ότι από τώρα αποδέχεται και αναγνωρίζει τις πράξεις  των  εντολοδόχων του, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές  και  απρόσβλητες και ως να εγίνοντο από αυτόν τον ίδιο.-
Σε κάθε περίπτωση το παρόν πληρεξούσιο ως προς όλες τις εντολές του ισχύει μέχρι την

SPECIAL POWER OF ATTORNEY Νο.

In [place], this day the [date]

The following persons, non-excluded by the law presented themselves before me the Notary [notary details]
and requested the drafting and signing of the present, by which they declare that they appoint as their special proxy, representative and procedural representative

Who is granted with the special power, authority and right to act on behalf of the principal,  to establish a Limited Liability Company (EPE), being one of the partners, with business scope as defined by the principal and under the corporate name
and the distinctive title
or any other name or distinctive title at the discretion of the proxy, with registered seat
business scope
duration
and director/s
to this end, the proxy shall present themselves before the competent Notary,  under their capacity as a One-Stop Shop, to produce to the afore-mentioned Notary as a One-Stop Shop all documents, applications, solemn statements required, with any content whatsoever which they shall sign, as well as any other supporting document, as indicatively tax clearance certificates, insurance record certificates from the Social Security Institute (Ι.Κ.Α) and the Insurance Organization for the Self-Employed (Ο.Α.Ε.Ε.), to state a bank account for any returnable amounts to be deposited, to provide the Notary, in their capacity as a One-Stop Shop with all clarifications and additional data required, as well as grant the order to the Notary in their capacity as a One-Stop Shop to proceed to all acts as described in articles 4, 5, 6 and 7 of Law 3853/2010 for the company’s incorporation and more specifically, indicatively, A) to proceed to completing and submitting to the competent authorities, any kind of applications, statements, supporting documents and certificates necessary, such as indicatively; 1) application to the competent chamber for registering the corporate name and the distinctive title of the company under establishment here above as well as its registration to the chamber; 2) application to register the incorporation of the company to the General Commercial Registry (G.Ε. ΜI); 3) application to the competent each time insurance bodies for receiving the founders’ insurance record certificate and entering the physical persons to the registers of the competent each time social insurance organization; 4) application for a) receiving the founders’ tax clearance certificate;  b) submission of the statements for Tax on the Accumulation of Capital; c) issuing tax registration numbers to the founders as natural persons at the Alien Tax Authority; and
Β) shall proceed to receipt of the amounts for a) Tax on the Accumulation of Capital; b) Single Corporate Establishment Fee; c) registration right to the Organization for the self employed, as well as any other amount required to be received during the process of corporate establishment and the payment of the said amounts to the end beneficiaries; C) shall require to receive the relevant certificates and reports from the competent authorities, bodies and organizations; D) shall apply to the Central General Commercial Registry Service to grant them a special user name and password for the distant access to the computerized system of the General Commercial Registry; E) moreover, shall proceed to any other act required even if not expressly stated herein in order for the company to be established pursuant to articles 4,  5, 6 and 7 of Law 3853 of 2010,  to proceed to search and receipt of the data and certificates necessary for the establishment of the Company. Moreover, they provide the afore-mentioned proxy with the power to proceed to all necessary payments, to submit the application for issuance of a user name and password for distant access to the computerized system of the General Commercial Registry, to sign the memorandum and articles of association of the company, under any terms and conditions the proxy approves, to pay all contributions or share capital as per case depending on their participation, the administration of the company, the participation percentages in profits and losses, the operation of the company, to sign acts of amendment to the articles, supplementary or amendment acts or repetitive acts of the articles of association, to agree on any terms and agreements on the operation of the company to be established, to take care for publication in law of the memorandum and articles of association of the company and the registration thereof to the General Commercial Registry and to receive the respective registration certificate, payment receipts as well as any other document by the Notary, up to acquiring a tax registration number and initiation of activities of the company and to act anything else required for the legal formation and operation of the company.
To the above end the proxy shall represent the principals before any service in order to fulfill the afore-mentioned order. With regard to the remaining terms of the Articles of Association, the provisions of the Greek Law 3190/1955 "On Limited Liability Companies" shall apply, as each time in force, and if this law leaves anything to the discretion of the founders the proxy shall act according to their judgment in view of protecting the principals’ interest and according to the professional standards applied by the Greek Law and the Athens Bar Association.-
To present themselves and represent the principal either as a person, or as a partner or director of the afore mentioned company under establishment,  before any private or public authority or Public Law Legal Entity, Public Utility Organizations,  in Athens or anywhere else in Greece and in general, to take any necessary measures and proceed to all necessary acts and produce all necessary documents or certificates, to complete, to submit, to produce and deliver all necessary documents, applications and realize all necessary acts required by the Greek law in order to complete the formation of the said company. 
The present power of attorney shall remain in force up until the initiation of activities of the company. To receive copies of all documents regarding the company and enforcement orders and/or execution titles of deeds and judgments by any state authority as well as any other document, statement or certificate. To receive any document sent to the principal under any capacity, either in person or as a partner and/or director or the afore-mentioned newly established company, even legal documents, lawsuits or preliminary trial documents serviced to the principal as their proxy appointed by the present deed.-
To apply to they competent Tax Authority (DOY) for attribution of a Tax Registration Number  to the principal and appoint any proxy or not, as proxy thereof and grant the Notary in their capacity as a One-Stop Shop in order for the principal to acquire a Tax Registration Number.
Moreover, under their capacity as a director of the company under establishment, to require to the competent Tax Authority the attribution of the Tax Registration Number to the company and appoint any of the proxies thereof or any third party as proxy thereof, by signing and submitting to both cases here above the respective applications, statements and any other document and receive the respective certificates, as well as to grant any respective order to attribute a Tax Registration Number to the Notary in their capacity as One-Stop Shop.
To represent the principal either as a person, or as a partner or/and director of the afore-mentioned company under establishment before the Organization for the Self-Employed (ΟΑΕΕ, TEBE, TAE) in order to register them (insure them) or to submit an application for their exemption thereof if all legal preconditions for such an exemption are met as well as grant a respective order for attribution of a tax registration number to the Notary under their capacity as a One-Stop Shop.
To lease or sublease real property, on behalf of the principal under any capacity i.e. either as a person, or as partner or director of the company under establishment, for the office spaces of the company by any natural or legal person, under any terms or conditions, agreements, lease duration and rent, and sign the respective lease agreements.-
To present and represent them before the Hellenic Post and receive mail, either registered or not, addressed to the principal or any natural person or legal entity of Public or private Law or by any Public or Municipal Authority or Service.
To open deposit bank accounts in the name of the company under establishment, representing the principal in their capacity as a director and representative thereof, in any Bank or the Hellenic Post Bank and deposit money in these accounts, by issuing and signing the respective payment receipts, to receive the respective withdrawal and deposit booklets.-
To represent the principal in all relations and transactions with Public Utility Organizations [Hellenic Telecommunications Organization (ΟΤΕ) Public Power Corporation (DEI), Athens Water Supply and Sewerage Company (EYDAP), local municipalities and other], by signing any related document, statement and any supply contract whatsoever.
The above mentioned proxies are empowered to assign the powers granted to them by virtue of the present to third parties or partners thereof in order to fulfill the afore-mentioned duties.
In general, they shall act anything required in order to fulfill the afore-mentioned orders, even if not expressly included in the present.
The principal states that as of the present date they accept and recognize the acts of their principals, as legal, valid, effective and unchallengeable as if realized by the same.-
In any event the present power of attorney as to all powers granted shall remain in force until

 
English

Δικαστικές αποφάσεις

Διάφορα - Ανακοινώσεις