Αρχική Asklaw Υποδείγματα Εξώδικη δήλωση - επίσχεση εργασίας

Εξώδικη δήλωση - επίσχεση εργασίας

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(κατ’ άρθρα 325 επ. ΑΚ)

Της Αικατερίνης ………. του Δημητρίου, κατοίκου ……… Αττικής, οδός ……… αρ. 25.
ΠΡΟΣ
Την ανώνυμη εταιρεία     με την επωνυμία «……………………. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ……….» και το διακριτικό τίτλο «………...», η οποία εδρεύει στο ………. Αττικής, οδός …………. αρ. ……….., όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
-------------------------------
Όπως γνωρίζετε, απασχολούμαι στην εταιρεία σας από τις ../…/… με Σύμβαση Εργασίας Αορίστου χρόνου και παρέχω τις υπηρεσίες μου ως ………………, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις συμφωνίες που καθορίζονται στη μεταξύ μας σύμβαση εργασίας. Με το από ……./../… ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης της ως άνω σύμβασης εργασίας που υπεγράφη μεταξύ μας, οι συνολικές μεικτές αποδοχές μου διαμορφώθηκαν έκτοτε στο ποσό των …………. € μηνιαίως. Εν συνεχεία, με το από …/../… ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης της Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου αποδέχθηκα μείωση των αποδοχών μου κατά ποσοστό 13,00% και από την …/…/…, ημερομηνία από την οποία ισχύει η νέα τροποποίηση, οι συνολικές μεικτές αποδοχές  μου ανέρχονται πλέον στο ποσό των ………. ευρώ μηνιαίως και οι καθαρές στο ποσό των ……… ευρώ μηνιαίως.
Από την πρώτη ημέρα της πρόσληψης μου έως και σήμερα προσέφερα τις υπηρεσίες μου στην εταιρεία σας με ζήλο και ευσυνειδησία, ανταποκρινόμενη άψογα στα καθήκοντά μου, δίχως να έχω δημιουργήσει ουδέποτε το παραμικρό πρόβλημα. Ωστόσο, παρά το ότι πάντοτε ήμουν και εξακολουθώ να είμαι συνεπής στις συμβατικές μου υποχρεώσεις, εσείς αρνείστε αδικαιολόγητα να μου καταβάλετε τις συμφωνηθείσες μηνιαίες αποδοχές μου και με την αντισυμβατική και μη νόμιμη συμπεριφορά σας με έχετε περιάγει σε δυσχερέστατη οικονομική και ψυχολογική κατάσταση.
Συγκεκριμένα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχετε ήδη καταστεί υπερήμεροι ως προς την καταβολή των μηνιαίων μου αποδοχών  για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αρχικά υπήρχαν μικρές καθυστερήσεις ως προς την καταβολή αυτών και ακολούθησε τμηματική καταβολή μικρού μέρους μόνο της οφειλής.
Ήδη σήμερα είστε υπερήμεροι ως προς την καταβολή  μέρους των αποδοχών μου για το μήνα Δεκέμβριο του ………. και το σύνολο των αποδοχών μου για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του έτους ………. Ήτοι μου οφείλετε συνολικά το ποσό των …………… (………€), και συγκεκριμένα το ποσό των ……… € ως υπόλοιπο των αποδοχών μου για το μήνα Δεκέμβριο 2011, το ποσό  των …….. € ως αποδοχές για το μήνα Ιανουάριο 2012,  το ποσό των ………. € ως αποδοχές για το μήνα Φεβρουάριο 2012, το ποσό των …….. € ως αποδοχές για το μήνα Μάρτιο 2012 και το ποσό των ………. € ως αποδοχές για το μήνα Μάιο 2012.
Συνεπεία των ανωτέρω, έχω περιέλθει σε δεινή οικονομική και ψυχολογική κατάσταση, δεδομένου ότι αδυνατώ πλέον να ανταποκριθώ στις βασικές ανάγκες διαβίωσής μου, ενώ όλο αυτό το διάστημα ουδεμία σαφή ενημέρωση έχω από εσάς ως προς την εξόφληση των άνω δεδουλευμένων μου,  πέρα από αόριστες διαβεβαιώσεις σας περί μελλοντικής καταβολής τους.
Επειδή κατά το άρθρο 648 ΑΚ  ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλει το συμφωνημένο μισθό στον εργαζόμενο, μετά την παροχή της εργασίας που συμφώνησαν να του προσφέρει, ενώ κατά τη λειτουργία της σύμβασης έχει την υποχρέωση να τηρεί τους όρους  που συμφωνήθηκε να τον βαρύνουν. Περαιτέρω, κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 325,329,353 και 656 ΑΚ, ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να προβεί σε επίσχεση της παροχής που οφείλει στον εργοδότη, δηλαδή να αρνηθεί να εκτελέσει την εργασία που συμφώνησαν να του παρέχει, για να εξασφαλίσει την ικανοποίηση ληξιπρόθεσμων αξιώσεών του κατά του εργοδότη, και ιδιαίτερα την πληρωμή οφειλόμενων αποδοχών αλλά και την εκπλήρωση άλλου ουσιώδους όρου της εργασιακής σύμβασης.
Επειδή η άσκηση του δικαιώματός μου σε επίσχεση της παροχής εργασίας μου είναι απόλυτα νόμιμη και σύμφωνη με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη καθώς λόγω της δικής σας μη νόμιμης,  κακόπιστης και καταχρηστικής συμπεριφοράς αποτελεί  πλέον τον μοναδικό τρόπο για να διαφυλάξω ΑΜΕΣΑ τα εργασιακά και ασφαλιστικά μου δικαιώματα από τη μεταξύ μας σύμβαση εργασίας, τα οποία ήδη προσβάλλονται εδώ και πολλούς μήνες και τα οποία, είμαι πεπεισμένη πλέον, μετά την τεράστια ανοχή που έχω επιδείξει, ότι θα προσβάλλονται και στο μέλλον, θεωρώ δε πολύ πιθανόν να έχετε ήδη καταστεί υπερήμεροι και ως προς την απόδοση των ασφαλιστικών μου εισφορών για την παρασχεθείσα εργασία μου μέχρι σήμερα.
Επειδή με την αντισυμβατική, καταχρηστική και μη νόμιμη αυτή συμπεριφορά σας με έχετε φέρει σε δεινή ψυχολογική και οικονομική κατάσταση.
Επειδή επιφυλάσσομαι  να διεκδικήσω και κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμά μου από τη παρούσα εργασιακή μας σχέση που έχει προσβληθεί με τη μη νόμιμη και αντισυμβατική συμπεριφορά σας.
Επειδή  έχετε καταστεί  ήδη υπερήμεροι ως προς την καταβολή των ληξιπρόθεσμων και απαιτητών δεδουλευμένων μου, κατά τα ανωτέρω αναλυτικά εκτιθέμενα, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ γι’  αυτή την αντισυμβατική και παράνομη συμπεριφορά σας και σας ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ ότι προχωρώ στην άσκηση του προβλεπόμενου κατ’ άρθρα 325 επ. ΑΚ δικαιώματός μου σε επίσχεση εργασίας και ως εκ τούτου θα απέχω από την 6η  Ιουνίου 2012 και εφεξής από την εργασία μου, έως ότου αφενός μου καταβάλετε τις  ληξιπρόθεσμες και απαιτητές  δεδουλευμένες μου αποδοχές,  αφετέρου αποδώσετε στον ασφαλιστικό  μου οργανισμό τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.
Συγκεκριμένα, οι δεδουλευμένες αποδοχές που μου οφείλονται έως και το μήνα Μάιο 2012 και τις οποίες σας ΚΑΛΩ να μου  καταβάλλετε ΆΜΕΣΑ ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ……………. (………..€), ήτοι το ποσό των ……… € ως υπόλοιπο των αποδοχών μου για το μήνα Δεκέμβριο 2011, το ποσό  των ……….. € ως αποδοχές για το μήνα Ιανουάριο 2012,  το ποσό των ………. € ως αποδοχές για το μήνα Φεβρουάριο 2012, το ποσό των ………. € ως αποδοχές για το μήνα Μάρτιο 2012, το ποσό των ……… € ως αποδοχές για το μήνα Απρίλιο 2012 και το ποσό των ……. € ως αποδοχές για το μήνα Μάιο 2012.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα, προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «…………………» και το διακριτικό τίτλο «…………..», η οποία εδρεύει στο …………Αττικής, οδός ……… αρ. ………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, προς γνώση της  και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφων αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει.
Επικολλήθηκε Τ.Π.Δ.Α. 1,15 ευρώ.
Αθήνα, …/../….

 
English

Δικαστικές αποφάσεις

Διάφορα - Ανακοινώσεις