Αρχική Asklaw
Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου

Τα ακίνητα που ανήκουν είτε στο Ελληνικό Δημόσιο είτε σε ΝΠΔΔ δεν αξιοποιούνται κατά καιρούς από μία μόνο εταιρεία, π.χ την πολύ γνωστή «ΚΕΔ (Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου)», αλλά, αναλόγως του είδους και της φύσεώς τους κατανέμονται σε περισσότερες εταιρείες αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ακινήτων, όπως η «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε» κλπ .

Στον ιδρυτικό νόμο της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (Ν.973/1979), στο άρθρο 6 ρητά αναφέρεται ότι η ΚΕΔ για την εκπλήρωση των σκοπών της μπορεί να εκποιεί με δημόσιο διαγωνισμό ακίνητα του Δημοσίου ή να συνιστά επ’  αυτών εμπράγματα δικαιώματα ή να τα ανταλλάσσει με άλλα ακίνητα.

Κατεξοχήν εταιρεία αξιοποίησης, εκμετάλλευσης και αποκλειστικής χρήσης  της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου είναι  η  νυν ΕΤΑΔ (Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου),  ανήκουσα κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο, και η οποία διαχειρίζεται ένα πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, μεταξύ των οποίων και ακίνητα αμιγώς τουριστικού ενδιαφέροντος, αλλά και ολυμπιακά ακίνητα.

Η  ΕΤΑΔ,  ιδρύθηκε το 1998, με το Ν. 2636/1998, αρχικά με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Περιουσίας ΕΟΤ». Το 2000 μετονομάσθηκε σε «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία» (Ν.2837/2000), για να μετονομασθεί στη συνέχεια το 2004 σε «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Ανώνυμη Εταιρεία» (Ν.3270/2004). Το 2011 απορρόφησε την Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε και μετονομάσθηκε σύμφωνα με το αρ. 47 Ν.3943/2011 σε «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε», ενώ το Δεκέμβριο του 2011  απορρόφησε και  την ΚΕΔ, δυνάμει των διατάξεων του Ν.4002/2011, σε συνδυασμό με την υπ’  αρ. Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011 ΚΥΑ, έχοντας πλέον την επωνυμία Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. Η ΕΤΑΔ εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά ειδικά για ακίνητα, έργα ή προγράμματα που ανήκαν στον ΕΟΤ, εποπτεύεται και από τον Υπουργό Τουρισμού.

Η ΕΤ.Α.Δ διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει 379 τουριστικά ακίνητα που καλύπτουν συνολική επιφάνεια 70.000 στρ. ανά την Ελλάδα, με σημαντική ποικιλία όπως τα πρώην Ξενοδοχεία Ξενία, Μαρίνες, Κάμπινγκ, Γκολφ, το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, Μουσεία, Σπήλαια, Τουριστικά Περίπτερα, Ιαματικές Πηγές αλλά και σημαντικού μεγέθους και προοπτικών εκτάσεις προς τουριστική αξιοποίηση, όπως είναι η Ανάβυσσος, το Παλιούρι, η Αφάντου Ρόδου κ.λπ. Επίσης, μετά την απορρόφηση της ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., η ΕΤ.Α.Δ έχει στο χαρτοφυλάκιό της προς διαχείριση και αξιοποίηση και τα ολυμπιακά ακίνητα, καθώς και τα 71.000 αστικά και ειδικής χρήσης ακίνητα του Δημοσίου, αφού πλέον έχει συγχωνευθεί με την ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ) Α.Ε.


Νέο νομοθετικό δεδομένο και (μοναδικό πλέον;) μέσο για την αποκρατικοποίηση και την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου  αποτελεί  το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Hellenic Republic Asset Development Fund), το οποίο ιδρύθηκε την 1η Ιουλίου 2011 δια του Ν.3986/2011, στα πλαίσια  εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής.

Στόχος του νόμου αυτού, καθώς και του νεοσυσταθέντος Ταμείου είναι "να θέσει τη διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων εκτός πολιτικού παρεμβατισμού και να την αναπτύξει σε ένα απόλυτα επαγγελματικό πλαίσιο”. Για το λόγο αυτό εγκαταλείφθηκε η παλαιά διαδικασία αποκρατικοποιήσεων, που βασιζόταν στο Ν.3049/2002,  η οποία αφορούσε όμως κυρίως την αποκρατικοποίηση δημοσίων επιχειρήσεων.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) έχει επίσης τη νομική μορφή Α.Ε, με μοναδικό μέτοχο επίσης το Ελληνικό Δημόσιο. Έχει 6ετή διάρκεια και διοικείται αποκλειστικά από το 5μελές  Διοικητικό του Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων. Στο ΔΣ έχουν επίσης ορισθεί 2 παρατηρητές, ένας από την Ευρωζώνη και ένας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ΔΣ έχει πλήρη εξουσία σχετικά με τις αποφάσεις των αποκρατικοποιήσεων.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών και στην οποία μετέχει πάντοτε ο Υπουργός Οικονομικών και ο  εκπρόσωπος  του εκάστοτε εμπλεκόμενου Υπουργείου, συνήθως του Υπουργείου Υποδομών κλπ. Η Επιτροπή αυτή αποφασίζει τη μεταβίβαση και την περιέλευση των περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ, ώστε να προχωρήσει περαιτέρω η διαδικασία αξιοποίησής τους.

Στο ΤΑΙΠΕΔ έχουν μεταφερθεί άνευ ανταλλάγματος τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν περιληφθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα και αναμένεται να μεταφερθούν και άλλα περισσότερα. Όποιο περιουσιακό στοιχείο μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, πωλείται, αξιοποιείται ή ρευστοποιείται. Δεν επιτρέπεται εκ του Νόμου να επιστραφεί περιουσιακό στοιχείο στο Δημόσιο.

Εκτός από μετοχές και άλλα δικαιώματα, στο ΤΑΙΠΕΔ έχουν μεταφερθεί 35 ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, για κάποια από τα οποία έχει ήδη δημοσιευθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (όπως π.χ για την περιοχή Αφάντου της Ρόδου, την περιοχή Κασσιώπη της Κέρκυρας, την περιοχή Ελληνικού κλπ), όπου περιγράφεται η διαδικασία  προτεινόμενης αξιοποίησης, υπό τη  μορφή διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, διεξαγόμενη σε 2 φάσεις.


Η ΕΤ.Α.Δ συνεργάζεται με το ΤΑΙΠΕΔ, προωθώντας σε αυτό τα μεγάλα και ώριμα προς αξιοποίηση ακίνητα, το οποίο προκηρύσσει διεθνείς δημόσιους διαγωνισμούς (Ελληνικό, Αφάντου Ρόδου, Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης-IBC-GOLDEN HALL κ.ά.).

Στο Ταμείο αυτό έχει συσταθεί ειδική Επιτροπή, στην οποία μετέχουν και μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δη της Τρόικα και με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται, κατά τον κ. Κώνστα, η διαφάνεια των διαδικασιών, που ήταν και ο κύριος στόχος της σύστασης του Ταμείου.

Η διαδικασία –σχηματικά- έχει ως εξής:

1.       Ακίνητο που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ

2.       Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση του ακινήτου αυτού συνήθως ανήκει σε κάποια Εταιρεία, με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, όπως η ΚΕΔ (απορροφήθηκε από την ΕΤΑΔ), η ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε (απορροφήθηκε ομοίως από την ΕΤΑΔ), η νυν ΕΤΑΔ.

3.       Με απόφαση Ειδικής Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων και Αναδιαρθρώσεων το ακίνητο εισφέρεται άνευ ανταλλάγματος στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου – εφεξής ΤΑΙΠΕΔ- για να δοθεί περαιτέρω για αξιοποίηση-εκμετάλλευση.

4.       Το ΤΑΙΠΕΔ εντάσσει το ακίνητο στο χαρτοφυλάκιό του και ξεκινά τη διαδικασία, δια της εκδόσεως του σχετικού Δελτίου Τύπου.

5.       Ακολουθεί η δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε διεθνή διαγωνιστική διαδικασία, οι όροι και προϋποθέσεις της οποίας περιγράφονται λεπτομερώς.

6.       Η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται σε 2 φάσεις, ήτοι δήλωση συμμετοχής από τον ενδιαφερόμενο, ΝΠ ή ΦΠ, προεπιλογή αυτών που  πληρούν τις προϋποθέσεις, συμμετοχή τους σε data room, επιλογή.

7.       Υπογραφή της σύμβασης .

Αν και ο νόμος κάνει ρητώς λόγο και  για «πώληση» των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, στόχος του Ταμείου δεν είναι η πώληση, αλλά η αξιοποίηση των στοιχείων αυτών, δηλαδή η μεταβίβασή τους για αξιοποίηση επί μακρόν (ίδατε προκηρύξεις για πρόσκληση ενδιαφέροντος για περιοχές Αφάντου και Κασσιώπη).  Σχετικό είναι και το δικαίωμα επιφάνειας , που προβλέπεται στα άρθρα 18 επ Ν.3986/2011.

Για ακίνητα για τα οποία δεν έχει γίνει ακόμη η ένταξή τους, μπορεί να γίνει επίσπευση της διαδικασίας, εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον στο ΤΑΙΠΕΔ από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.

 
Τελευταίες αναρτήσεις


Σελίδα 1 από 2
English

Δικαστικές αποφάσεις

Διάφορα - Ανακοινώσεις